Even voorstellen...

Het regioteam:

15 Gezinscoaches:

Deze gezinscoaches gaan samen met de cliënten/gezinnen op weg. Samen met het gezin zal er één integraal plan worden opgemaakt: het gezinsplan. Er wordt vertrokken vanuit zelfregie waarbij de cliënten/gezinnen zelf aan het roer staan.

De verschillende partners betrokken bij het gezin zullen niet naast maar MET elkaar werken, met steeds de cliënt/het gezin als regisseur. Een gedeelde verantwoordelijkheid is hierin belangrijk.

Het verdelen van taken/verantwoordelijkheden en een efficiënte communicatie tussen cliënt/gezin, hulpverlening en sociaal netwerk is hierin een belangrijke bouwsteen.

3 Eerstelijnspsychologen:

De eerstelijnspsychologen nemen binnen dit samenwerkingsverband drie functies voor hun rekening.

Allereerst brengen zij het geestelijk gezondheidsperspectief binnen in Gezin Centraal. Ten tweede staan zij zelf in voor kortdurende zorg bij psychische klachten in kader van het gezinsplan. Ten derde vervullen zij een eerstelijnspsychologische functie voor de Brede Instap (Huizen van het Kind, Kind & Gezin, Centra voor Leerlingbegeleiding, huisartsen, Centra voor algemeen welzijnswerk, …).

Zij werken nauw samen met het eigen en professionele netwerk van het gezin. Indien nodig, verwijzen ze door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

2 Coördinatoren:

De coördinatoren geven, gesteund en geïnspireerd door de leden van het kernteam en de stuurgroep, leiding aan de medewerkers van het regioteam. Ze verbinden het regioteam met het grotere geheel van samenwerking. Ze zetten samen met het team in op bekendmaking van het samenwerkingsverband en stemmen af met partnerorganisaties. De coördinatoren zien het als hun missie om een sterk, veerkrachtig team uit te bouwen zodat de medewerkers de best mogelijk ondersteuning kunnen bieden aan de gezinnen die zij begeleiden.