Gezin
Centraal

'De magie van netwerkversterkend werken'

Wie zijn we?

Het grotere plaatje

Het samenwerkingsverband bestaat uit organisaties die in eerstelijnszone MidWest-Lim, West-Limburg en Noord-Limburg jeugdhulp bieden en bundelt eveneens reeds bestaande netwerken en initiatieven op de 0de en 1ste lijn. 

Het samenwerkingsverband wil stevige verbindingen uitbouwen met de lokale besturen en haar diensten.

 

Het regioteam
Dit samenwerkingsverband heeft ervoor gekozen om een regioteam samen te stellen.
Wij zijn een dynamisch team dat bestaat uit:
15 gezinscoaches
2 eerstelijnspsychologen
 2 coördinatoren
We hebben mensen samengebracht met een heel diverse achtergrond en expertise vanuit verschillende sectoren binnen jeugdhulp.

Wat doen we?

Als kind, jongere of gezin kom je op je weg heel wat uitdagingen tegen.
Soms ontstaan er hierdoor veel vragen en/of hebben jullie het gevoel dat extra ondersteuning nodig is.
In Limburg zijn er heel wat organisaties die jou en je gezin hierbij willen helpen.

We zien het als onze missie om erg dicht bij onze gezinnen te staan.

Onze eerste uitgangspunten zijn dan ook:

 • Heel toegankelijk zijn voor zowel gezinnen als voor professional.

 • Hulp die zowel aan huis als op een neutrale locatie kan worden aangeboden.

 • Onze taak kan bestaan uit:

  • Het coördineren van de jeugdhulp

   • Indien je zelf de weg niet vindt naar het bestaande jeugdhulpaanbod, denken onze coaches graag met jou mee en brengen ze jou in contact met het gepaste aanbod.

  • Overbruggen van de wachtperiode (bij hoge noodzakelijkheid).

   • Indien je reeds op de wachtlijst staat bij één van onze partners maar je zelf aanvoelt dat jij of je gezin het niet redden om zolang te wachten, kan je bij ons terecht voor de overbrugging van deze wachtperiode. We bekijken dan samen hoe we dit zo goed mogelijk kunnen doen. Het gezinsplan zal jullie helpen om de nodige hulp goed gecoördineerd te laten verlopen.

  • Zelf aanbod creëren (als dit niet voor handen is bij onze partners).

   • Indien de gepaste hulp nog niet bestaat, doen we graag een aanbod op maat. We vertrekken hierbij vanuit jullie vragen. Dit kunnen vragen zijn in verband met opvoeding, gezondheid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, wonen,… of andere levensdomeinen. Jullie bepalen de hulp en de gezinscoach zal jullie ondersteunen waar het nodig en wenselijk is. We doen dit stap voor stap, volledig op jullie tempo. Een eerstelijnspsychologe kan tevens met jullie aan de slag gaan.

 • Het gezin centraal staat, we vertrekken steeds vanuit de vraag van het gezin zelf.

 • Iedere hulpvraag snel opnemen. Binnen de maand leggen we reeds het eerste contact.

We zijn er zeker van dat jullie al heel wat krachten bezitten, onze bedoeling is om net deze krachten in te zetten.

 

Kostprijs? Volledig gratis

 

De middelen voor het samenwerkingsverband worden betaald vanuit de Vlaamse Overheid.

Waar staan we voor?

Onze missie is om jeugdhulp toegankelijker te maken.We willen ons samen met onze partners inzetten om de bestaande drempels te verkleinen.

We willen de hulp die wij bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen maximaal afstemmen op hun noden en behoeften. Dit betekent dat we steeds vertrekken vanuit de vragen van het gezin en tegelijkertijd de expertise van reeds betrokken partners meenemen.

We zien het tevens als onze missie om gezinnen te versterken in hun eigen kracht en zelfsturing, zodat gezinnen met meer vertrouwen nieuwe uitdagingen kunnen aangaan.

Wat zijn onze kernwaarden?

ZELFREGIE:

Het gezin staat zoveel mogelijk aan het roer van haar eigen leven. Het gezin bepaalt wat er belangrijk is, wat zij willen bereiken en de weg hier naar toe.

KRACHTGERICHT:
We focussen niet enkel op problemen maar gaan samen met het gezin op zoek naar hun sterktes en mogelijkheden en zetten ons in om deze te versterken.

GENERALISTISCH:
We hebben oog voor alle levensdomeinen omdat we erin geloven dat domeinen zoals het financiële, wonen, vrije tijd, … impact hebben op de gezondheid en het welzijn van het gezin. We willen dus graag samen met het gezin en relevantie partners over de muurtjes kijken.

NETWERKVERSTERKEND:
In de eerste plaats zoeken we met het gezin naar krachten in de eigen sociale omgeving. We gaan samen bekijken hoe het eigen netwerk het gezin kan en mag ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen.

TOEGANKELIJK:
Zo weinig mogelijk drempels. Iedereen die een vraag stelt, krijgt een warm, weloverwogen antwoord.

 

We vinden het belangrijk dat we deze begrippen invulling en betekenis geven en dat we ons dagdagelijks handelen hierop afstemmen.

Wat vinden wij belangrijk in de samenwerking?

We willen samen met het gezin graag werken vanuit een open, transparante dialoog met onze partners. Bij de opstart van traject vertrekken we steeds vanuit een integraal plan, het gezinsplan.

Het gezinsplan is een tool om overzicht en helderheid te brengen en wil een efficiënte communicatie tussen gezin, hulpverlening en sociaal netwerk bevorderen. We verwachten dat iedere betrokkene bereid is om een taak op te nemen indien nodig in het gezinsplan. We zetten sterk in op zorgcontinuïteit en warme overdracht.

Het gezin is en blijft steeds eigenaar van dit plan waarin zij en hun netwerk en de betrokken partners een gedeelde verantwoordelijkheid in opnemen.